Вивчаються дискретна і умовна імовірності, випадкові величини, граничні теорема, описова статистика, точкові і інтервальні оцінки та їх властивості, перевірка статистичних гіпотез: критерії згоди, параметричні і непараметричні методи, критерії однорідності та незалежності, однофакторний дисперсійний аналіз, множинна лінійна регресія, робастні регресивні моделі, бінарна регресія, методи ресемплінгу, баєсовський класифікатор і ін.

Набуваються практичні навики моделювання та прогнозування різноманітних соціальних та економічних процесів і їх реалізації в інформаційних продуктах засобами R.

Вивчаються компоненти теорії баз даних, різноманітні моделі даних, види баз даних, мова SQL, проектування та розробка БД. Детально розглядаються елементи реляційної моделі 

Набуваються навики встановлення, адміністрування та прикладного проектування і розробки БД MySQL,  PostgeSql, SQLite в процесах розробки та функціонування програмних рішень.

Вивчаються методи, засоби та технології розробки Веб-проектів, зокрема мови Веб-програмування, засоби дизайну та ін.

Набуваються практичні навики дизайну  за допомогою HTML/CSS, програмування засобами  PHP, JavaScript, Ruby використання технологій XHTML, HTML5, WebGL, Ajax XML, JSON та інструментальних засобів Symfony, Zend Framework, Rails, Django, Tomcat, Cake і ін., середовищ управління контентом  (WordPress і ін.). Поглиблюються навики програмування засобами Java та бібліотеки  jQuery.

Вивчаються теорія комп'ютерного програмування та розроблення інформаційних технологій, базові елементи процесу розробки ПЗ.

Набуваються практичні навички з розробки рішення та побудови програм засобами мови Python, використання різноманітних інструментальних засобів (Git, GitHub і ін.) та технологій (основи Scrum і ін.)