Рекомендована структура електронного курсу

1.     Описовий блок

  • коротка анотація до дисципліни: зміст, обсяг годин, термін навчання (семестри), результати навчання, форми контролю, обов’язкові роботи, критерії оцінювання;
  • робоча навчальна програма;
  • рекомендована література;
  • додаткові ресурси для самостійної роботи.

2.     Змістовний блок

  • конспекти лекцій;
  • методичні розробки для практичних та/або лабораторних занять;
  • тести або завдання для контролю та самоконтролю;
  • матеріали до самостійного розгляду;
  • питання для підготовки до екзаменів та заліків;
  • довідникові матеріали, тлумачні словники.

3.     Блок зворотного звязку.

        Форма для отримання відгуку студентів про якість курсу.

     Структура змістовного блоку визначається викладачем в довільній формі таким чином, щоб вона була логічно структурованою (за темами, за лекціями тощо) і доступною студентам.


Last modified: Wednesday, 24 August 2022, 11:45 AM