Вивчаються особливості функціонування української мови у діловій, виробничо-професійній та науковій сфері, класифікація, систематизація, правила створення та оформлення різноманітних видів документів, специфіка комунікативного простору сучасного інформаційного суспільства; специфіка символічної, візуальної, подієвої, міфологічної організації комунікативного простору, специфіка комунікативних технологій в порівнянні з іншими соціальними технологіями; механізми впливу таких комунікативних технологій як зв’язки з громадськістю (паблік рілейшнз), іміджмейкінг, риторика,  ефективне спілкування з різними аудиторіями в різних режимах та засобах масової інформації, тлумачення абстракцій, вибір методології, обґрунтування висновків та відстоювання професійних рішень

Набуття практичних навиків ведення дискусії, підготовки та проведення різноманітних презентації, проведення перемовин, навики створення та оформлення різноманітних видів документів.

Вивчаються системи лінійних рівнянь, матриці, визначники, квадратичні форми,  векторний та лінійний простори, криві 1-го та 2-го порядку   прикладне використання матриць в розробці інформаційних інтелектуальних технологій чи систем штучного інтелекту.

Набуваються практичні навики розв’язування задач з інтелектуального аналізу та компютерної графіки з використанням апарату лінійної алгебри.

Вивчається граматика (часові форми дієслова, used to/would, ступені порівняння прикметників, розділові запитання), загальновживана та професійна лексика, фонетика (дифтонги, німі приголосні, короткі та довгі голосні звуки, транскрипція) для формування комунікативної компетентності рівня B1.

Набуваються навички читання текстів для розуміння основного змісту та конкретної інформації; написання коротких доповідей, есе, листів; вміння описувати реальні події, можливі ситуації, досвід та сподівання; давати та просити пораду, коротко аргументувати, брати участь в обговореннях та дискусіях, проходити співбесіду, уточнювати інформацію, спілкуватися на широке коло загальних та професійних тем.

Вивчаються поняття „алгоритми та структури даних” на основі алгоритмічних моделей та методи розробки ефективних алгоритмів.
Термін вивчення - 1 семестр.

Форми контролю - поточний контроль проводиться у формі захисту практичних робіт, вирішення задач і виступів під час практичних занять.

Форми підсумкового контролю - екзамен.