Дисципліна охоплює широкий спектр тем, пов'язаних із науковою діяльністю, її організацією та методологією. Студенти отримають уявлення про роль науки в суспільстві, класифікацію наук та основні етапи їх розвитку. Надалі розглядаються методологічні засади наукових досліджень та їх засоби, включаючи емпіричні та теоретичні методи. Курс також охоплює важливі аспекти організації наукових досліджень в ІТ, підготовки магістерських та дисертаційних робіт, а також публікацію результатів досліджень. Студенти ознайомляться із сучасними наукометричними базами даних та засобами пошуку наукових публікацій.

Навчальна дисципліна «Спеціальні розділи математики» передбачає вивчення таких основних математичних принципів та правил: принципи побудови математичних моделей; основи векторної та тензорної алгебри; базові поняття з теорії матричних представлень; чисельні методи розв’язування лінійних та нелінійних рівнянь і систем; основи статистичного аналізу вибіркових даних; принципи баєсового висновку; методи побудови рівнянь регресії; базові прийоми використання символьних обчислень в Python; основи чисельного диференціювання та інтегрування; методи розв’язування задач для диференціальних рівнянь; способи моделювання нейронних мереж; задачі оптимізації функцій однієї та багатьох змінних.Навчальна дисципліна передбачає поглиблене вивчення таких основних концепцій, парадигм та принципів:  об'єктно орієнтоване програмування; патерни проектування; оптимізація програм за рахунок використання багатопотоковості, багатопроцесорності та асинхронності; особливості роботи зі сховищами даних; керована розробка тестами; розгортання коду на сервері.


Дисципліна призначена для вивчення основних методів та алгоритмів аналізу даних. Основними завданнями дисципліни є вивчення загальних понять науки про дані, алгоритмів машинного навчання та принципів побудови нейромережевих моделей̆; оволодіння навичками вибору та застосування систем глибинного навчання для вирішення прикладних задач аналізу даних, напрацювання досвіду використання глибинних нейромережевих моделей̆ для обробки зображень та текстових даних.

Навчальна дисципліна «Публічний виступ» («Public Speaking») передбачає вивчення таких основних тем: принципи успішної самопрезентації/пітчингу; основи побудови структурованої промови; структура виступу; особливості контексту при підготовці виступу/презентації/пітчингу; етапи підготовки публічного виступу; аспекти володіння власним тілом під час публічного виступу; принципи сторітелінгу; робота із запитаннями; стилістика публічного виступу.


Навчальна дисципліна «Соціально-комунікативні навики як інструмент ефективної взаїмодії» передбачає вивчення таких основних тем: ефективна комунікація та основні інструменти та моделі, що її забезпечують; методи надання якісного зворотного зв’язку та його вплив на формування взаємовідносин; робота в команді, етапи формування команди, вади команди і їх вплив на кінцевий результат, ролі учасників; постановка цілей та делегування; особиста ефективність та управління часом.

Термін вивчення - 1 семестр

Форми контролю - поточний контроль проводиться із взахуванням присутності та активності студентів, вирішення кейсів та практичних завдань під час занять.

Форми підсумкового контролю - залік